Thay đổi và cập nhật thông tin cá nhân như thế nào?

Để thay đổi hoặc cập nhật các thông tin cá nhân, bạn vào “Trang cá nhân của bạn” và chọn mục “Thông tin cá nhân” để có thể thay đổi

Các thông tin bạn có thể thay đổi và cập nhật: Thông tin cá nhân, Địa chỉ, Tài khoản ngân hàng, Nghề nghiệp..

Quay lại danh sách

Đăng Nhập

Trang cá nhân