Một số điều khoản khác khi tham gia

Mỗi khách hàng chỉ được giới thiệu ít hơn 13 người có khoản vay thành công trong 1 tháng ( có nghĩa moneyveo chỉ chi trả tối đa 13 khoản hoa hồng 1 tháng cho một khách hàng, nếu bạn giới thiệu vượt quá mức này thì moneyveo cũng chỉ chi trả 13 khoản hoa hồng)


Đối với trường hợp có nhiều người cùng gửi lời mời đăng ký cho một khách hàng, moneyveo sẽ xác nhận người mời hợp lệ để nhận hoa hồng dựa trên đường dẫn với mã giới thiệu mà khách hàng sử dụng để đăng ký khoản vay


Moneyveo được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của Khách hàng bị sai lệch


Moneyveo là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ


Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình trả hoa hồng theo quy định Moneyveo


Khách hàng chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt nam hiện hành

Quay lại danh sách
Khoản vay Menu

Đăng nhập

Trang cá nhân