Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Tôi (sau đây được gọi là “Khách hàng”), với tư cách là một thực thể dữ liệu cá nhân, sẽ cung cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MONEYVEO VIỆT NAM (sau đây được gọi là “Công Ty”) những điều sau đây:


1. Tôi cho phép Công ty được xử lý dữ liệu cá nhân của tôi, cụ thể là đồng ý việc thực hiện những hành động sau đây: thu thập, hệ thống hóa, tiếp nhận, lưu trữ, làm sáng tỏ (cập nhật, thay đổi), sử dụng, phổ biến (bao gồm chuyển dữ liệu), tổng quát hóa, ngăn chặn, xóa dữ liệu cá nhân cho những mục đích được liệt kê dưới đây:

 • Công ty/đối tác của Công ty ra bất kỳ quyết định nào về việc thực hiện hợp đồng vay và hợp đồng tư vấn cho người vay;
 • Giới thiệu cho tôi các đề xuất về sản phẩm và dịch vụ mà Công Ty cung cấp;
 • Giới thiệu cho tôi các đề xuất về chiết khấu và các điều khoản cho vay từ các đối tác cho vay dễ dàng;
 • Phân tích dữ liệu và dịch vụ của tôi với tư cách là một Khách hàng của Công ty;
 •  Quảng bá các dịch vụ của Công ty;
 •  Thu thập thông tin tài chính của tôi;
 •  Cho các mục đích khác mà không vi phạm pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân (sau đây được gọi là “Pháp luật”)


2. Danh sách những dữ liệu cá nhân mà tôi đồng ý cung cấp để xử lý:

 •  Tên, họ và tên được đặt theo cha;
 •  Địa chỉ đăng ký và nơi ở hiện tại;
 •  Nơi sinh;
 •  Ngày, tháng, và năm sinh;
 •  Quốc tịch
 •  Hình chứng minh thư/căn cước công dân hoặc hình cá nhân của tôi;
 •  Mã số thuế và thông tin hộ chiếu;
 •  Tên và chi tiết nơi làm việc hoặc trường học;
 •  Số điện thoại di động;
 •  Địa chỉ email;
 •  Các thông tin khác được tôi cung cấp cho Công Ty mà có thể được xem là dữ liệu cá nhân.


3. Phạm vi và nội dung dữ liệu cá nhân cho phía Công ty xử lý sẽ được xác định theo Pháp luật.


4. Việc đồng ý và nộp bản Thỏa thuận này sẽ được xác nhận bằng việc đánh dấu tích vào ô đăng nhập điện tử ngay dưới phần Đồng ý này, và nó sẽ được xem như tôi xác nhận, với tư cách là một thực thể dữ liệu cá nhân, cung cấp cho Công ty sự đồng ý của tôi để xử lý và sửdụng thông tin cá nhân của tôi vô điều kiện và không giới hạn theo quy định của Pháp luật. Trong quá trình xử lý, Công Ty có quyền chuyển thông tin cá nhân thu thập được cho các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn tới các cơ quan quản lý lịch sử tín dụng, các định chế ngân hàng, các định chế tài chính, các cơ quan chính quyền, các công ty khai thác viễn thông di động, và bất kỳ bên thứ ba nào khác có quan hệ hợp đồng với Công Ty hiện nay hoặc trong tương lai), với điều kiện các bên thứ ba này phải tuân thủ việc bảo mật và giữ an toàn dữ liệu cá nhân.

 

 5. Công Ty sẽ thực hiện xử lý Dữ liệu cá nhân bằng các phương thức tự động hóa cũng như là không tự động hóa.


6. Việc đồng ý xử lý Dữ Liệu cá nhân của tôi sẽ có thời hạn 5 năm kể từ ngày nộp Thỏa thuận, hoặc theo thời hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.


7. Tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo chính xác về các quyền của mình với tư cách là một thực thể dữ liệu các nhân, được xác định theo luật pháp Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cho mục đích xử lý dữ liệu, và công khai rằng Dữ liệu cá nhân của tôi sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu cá nhân “Khách hàng” được sở hữu bởi Công Ty, và do đó, tôi không yêu cầu cung cấp thêm các thông báo bằng văn bản về các điều kiện nêu trên và về các hoạt động khác có thể được thực hiện sử dụng thông tin cá nhân của tôi.

 

 

THỎA THUẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU VIỄN THÔNG

Tôi cũng đồng ý cho phép thực hiện xử lý và di chuyển dữ liệu liên quan đến những số điện thoại/địa chỉ email đã được xác nhận khi điền Đơn và/hoặc khi điền vào thông tin trong Tài khỏan Cá nhân (Văn phòng cá nhân) trên trang mạng, đuợc cung cấp từ các nhà khai thác viễn thông di động cho đến Công Ty.

 

Khoản vay Menu

Đăng Nhập

Trang cá nhân