Điều khoản sử dụng

THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

      Công ty TNHH Moneyveo Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân với nội dung như sau:

 1. Định nghĩa:

  1.1.         Moneyveo: là Công ty TNHH Moneyveo Việt Nam, được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316182035 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 04/3/2020.

  1.2.         Thông báo: là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân được Moneyveo thông báo cho Quý Khách hàng đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng tại Moneyveo.

  1.3.         Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm

  1.4.         Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân quyết định muc đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

  1.5.         Bên xử lý dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu.

  1.6.         Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.

  1.7.         Bên thứ ba: là tổ chức, cá nhân ngoài chủ thể dữ liệu, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

 2. Sự đồng ý của Quý Khách hàng và Nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân

  2.1.      Sự đồng ý của Quý Khách hàng đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Thông báo này được thể hiện bằng việc xác nhận văn bản, hoặc bằng giọng nói, hoặc đánh dấu vào ô đồng ý trực tuyến trên trang web “moneyveo.vn”, hoặc bằng cú pháp đồng ý qua tin nhắn, hoặc Quý Khách hàng chọn các thiết lập kỹ thuật đồng ý hoặc qua một hành động khác thể hiện được điều này.

  Quý Khách hàng cam kết việc đồng ý bằng những hình thức kể trên là hoàn toàn tự nguyện, trên cơ sở biết rõ những nội dung được thể hiện rõ tại Thông báo này.

  2.2.      Trường hợp Quý Khách hàng đã đồng ý để Moneyveo thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân trước ngày Quý Khách hàng đồng ý xác nhận các điều kiện và điều khoản theo Thông báo này, thì sự đồng ý của Quý Khách hàng sẽ đương nhiên áp dụng theo Thông báo này mà không cần thêm sự xác nhận của Quý Khách hàng.

 3. Hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Moneyveo

  3.1.      Thu thập dữ liệu cá nhân:

  Moneyveo (bao gồm cả Bên xử lý dữ liệu cá nhân mà Moneyveo hợp tác cùng) có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng trong quá trình Moneyveo cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng và/hoặc khi Quý Khách hàng yêu cầu từ các nguồn cung cấp dữ liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

  1. Từ các thông tin mà Quý Khách hàng cung cấp cho Moneyveo khi đăng ký sử dụng dịch vụ website tại trang web: “moneyveo.vn” và/hoặc theo các Hợp đồng dịch vụ hoặc theo các văn bản/ tài liệu khác, hoặc theo các chương trình khảo sát, chương trình khuyến mại được tổ chức bởi Moneyveo mà Quý Khách hàng tham gia.
  2. Thông qua các trao đổi bằng văn bản, lời nói giữa Quý Khách hàng và Moneyveo và/hoặc các Bên thứ ba được Moneyveo ủy quyền và có quan hệ hợp tác.
  3. Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, thương nhân và các Bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bên tư vấn về khảo sát, truyền thông mạng xã hội, tiếp thị, tham chiếu thông tin tín dụng, ngăn ngừa gian lận, tập hợp dữ liệu, các bên hỗ trợ cơ sở hạ tầng/ trang thiết bị và các Bên thứ ba khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Moneyveo.
  4. Từ các Bên thứ ba khác có quan hệ với Quý Khách hàng như người sử dụng lao động, đồng sở hữu tài khoản, bên bảo lãnh, bên cung cấp các biện pháp bảo đảm, đối tác, quản lý.
  5. Từ bất kỳ bên cung cấp báo tín dụng, bên cung cấp thông tin tham chiếu, các cơ quan nhà nước, hoặc từ bất kỳ nguồn thông tin công cộng có sẵn nào khác.
  6. Từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền khác tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài.
  7. Thông qua các thông tin, dữ liệu lưu trữ từ máy quay giám sát tại trụ sở/ văn phòng của Moneyveo.
  8. Từ hoạt động phân tích khách hàng khi Quý Khách hàng sử dụng các dịch vụ của Moneyveo.
  9. Thông qua các tập tin được tạo ra bởi trang mạng mà Quý Khách hàng truy cập (cookie) hoặc các thiết bị/công cụ giám sát tương tự.
  10. Từ các các nguồn thông tin của Bên thứ ba mà Quý Khách hàng đồng ý thu thập hoặc những nguồn mà việc thu thập thông tin được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

   3.2.      Mục đích xử lý:

  11. Phục vụ cho việc xác định danh tính và lý lịch của Quý Khách hàng; xác thực và định danh Quý Khách hàng.
  12. Ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ và/hoặc các giao dịch trước đó có liên quan nhằm mục đích xác định và tư vấn các khoản vay phù hợp với nhu cầu của Quý Khách hàng.
  13. Để cung cấp thông tin, đề nghị giao dịch và tiến hành tiếp thị và khuyến mại tới Quý Khách hàng liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ do Moneyveo hoặc các đối tác của Moneyveo cung cấp mà Quý Khách hàng có thể quan tâm.
  14. Để tiến hành kiểm tra với cơ quan đăng ký chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác hoặc cơ quan đăng ký khác (nếu có);
  15. Để đánh giá rủi ro, phân tích xu hướng, thống kê, lên kế hoạch, bao gồm phân tích xử lý dữ liệu về thống kê, tín dụng, rủi ro và phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật;
  16. Để đánh giá và xử lý đề nghị/ yêu cầu của Quý Khách hàng đối với dịch vụ Moneyveo cung cấp;
  17. Để cung cấp dịch vụ xác lập hợp đồng qua các kênh giao tiếp từ xa theo chế độ 24 giờ.
  18. Để phục vụ bất kỳ mục đích nào khác được Quý Khách hàng yêu cầu hoặc cho phép bởi quy định của pháp luật.

   3.3.      Loại dữ liệu cá nhân:

   Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.  

   Phù hợp với cách thức thu thập và mục đích xử lý dữ liệu cá nhân kể trên, danh mục dữ liệu cá nhân cơ bản mà Quý Khách hàng đồng ý để Moneyveo xử lý sẽ bao gồm: Họ và tên được đặt theo cha; Giới tính; Địa chỉ thường trú và nơi ở hiện tại; Nơi sinh; Ngày, tháng và năm sinh; Quốc tịch; Ảnh chụp Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hình ảnh cá nhân của Quý Khách hàng; Mã số thuế và thông tin hộ chiếu; Đường dẫn (link) trang Facebook; Tên và chi tiết nơi làm việc hoặc trường học; Số điện thoại di động; Địa chỉ email; Hãng và dòng điện thoại Quý Khách hàng đang sử dụng; Số người phụ thuộc; Trình độ học vấn; Thông tin về thu nhập hằng tháng; Thông tin về các khoản vay khác phải trả (nếu có); Thông tin người tham chiếu (gồm: họ và tên, mối quan hệ, số điện thoại); Số tài khoản ngân hàng & tên ngân hàng; và Các dữ liệu cá nhân khác theo quy định của pháp luật do Quý Khách hàng cung cấp cho Moneyveo.

   Tương tự, các dữ liệu cá nhân nhạy cảm mà Quý Khách hàng đồng ý để Moneyveo xử lý phù hợp với Thông báo này sẽ bao gồm: Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

   3.4.      Cách thức xử lý:

   Trên cơ sở nghĩa vụ theo hợp đồng của Quý Khách hàng với Moneyveo hoặc được Quý Khách hàng đồng ý, Moneyveo và/hoặc Bên liên quan sẽ thực hiện các hoạt động thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các mục đích tại Thông báo này.

   Việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện bằng cách kết hợp linh hoạt các phương pháp tự động hóa và không tự động hóa.

   Trong quá trình Quý Khách hàng thực hiện các giao dịch tại Văn phòng của Moneyveo và/hoặc thông qua các kênh liên lạc khác như đường dây nóng (hotline) của Moneyveo, Quý Khách hàng đồng ý rằng Moneyveo sẽ ghi lại hình ảnh và/hoặc giọng nói của Quý Khách hàng nhằm thực hiện các mục đích tại Thông báo này.

   3.5.      Các bên liên quan:

   Chủ sở hữu của các dữ liệu cá nhân đã qua xử lý phù hợp với quy định tại Thông báo này là Moneyveo. Theo đó, Moneyveo có toàn quyền quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân tại trang web “moneyveo.vn”.

   Moneyveo có thể tự mình xử lý hoặc cung cấp một phần/ toàn bộ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng cho các chủ thể có liên quan để thay mặt Moneyveo xử lý, nhằm phục vụ cho các mục đích kể trên. Các chủ thể có liên quan sẽ bao gồm:

  19. Nhân viên của Moneyveo;
  20. Các công ty thành viên, công ty liên kết, chủ sở hữu, tổ chức, đối tác có liên quan hoặc có quan hệ hợp tác với Moneyveo;
  21. Các doanh nghiệp đóng vai trò là bên cung cấp, đối tác, nhà thầu thực hiện cố vấn, tư vấn chuyên nghiệp hoặc cung cấp dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ, việc vận hành, hoạt động kinh doanh của Moneyveo, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các công ty cung cấp dịch vụ hành chính, bưu chính, quán trị nhân sự, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, máy tính, thu hồi công nợ, thông tin tín dụng; các công ty thực hiện dịch vụ định danh khách hàng, nghiên cứu thị trường, lưu trữ và quản lý hồ sơ, nhập liệu, pháp lý, phương tiện truyền thông, cơ sở hạ tầng, kết nối mạng, điện thoại, hỗ trợ công nghệ, quản lý lực lượng lao động, thẩm định, báo cáo rủi ro.
  22. Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền, hoặc bên thứ ba mà Moneyveo được quyền hoặc có nghĩa vụ phải tiết lộ, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật/ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc theo các hợp đồng, cam kết nào khác giữa Moneyveo với bên thứ ba.

   3.6.      Các rủi ro tiểm ẩn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân

   Trong quá trình xử lý, Moneyveo luôn cố gắng tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo hàng rào bảo mật, nhằm bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng ở mức cao nhất. Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật hoặc các lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Moneyveo, việc gián đoạn, đình trệ, ngắt quãng, thất thoát, rò rỉ dữ liệu vẫn có thể xảy ra và gây nên các hậu quả, thiệt hại không mong muốn đối với Quý Khách hàng và/hoặc Moneyveo. Trong trường hợp này, Moneyveo sẽ nỗ lực hết mức có thể để sửa chữa và củng cố hàng rào bảo mật, giảm thiểu thiệt hại phát sinh và thông báo kịp thời đến Quý Khách hàng.

   3.7.      Thời hạn xử lý:

   Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được bắt đầu ngay khi Quý Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân cho Moneyveo; và kết thúc khi Moneyveo không còn lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Quý Khách hàng, phù hợp theo Hợp đồng dịch vụ, thỏa thuận khác với Quý Khách hàng, quy định nội bộ của Moneyveo và theo quy định của pháp luật.

   3.8.      Tiết lộ:

   Moneyveo sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác, trừ những trường hợp sau đây:

  23. Theo những trường hợp được quy định tại Thông báo này;
  24. Khi Moneyveo được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật;
  25. Khi Moneyveo chuyển giao quyền và nghĩa vụ tại Hợp đồng dịch vụ giữa Moneyveo và Quý Khách hàng, theo quy định của pháp luật;
  26. Khi Moneyveo thực hiện các nghĩa vụ với bất kỳ cơ quan quản lý liên quan.
   1. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách hàng

    4.1.         Quyền của Quý Khách hàng: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Quý Khách hàng có các quyền sau:

  27. Quyền được biết

   Quý Khách hàng được quyền biết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

  28. Quyền đồng ý

   Quý Khách hàng được quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ các trường hợp không cần sự đồng ý theo quy định của pháp luật.

  29. Quyền truy cập

   Trong trường hợp cần thiết, Quý Khách hàng được quyền đề nghị Moneyveo hỗ trợ truy cập, cung cấp dữ liệu cá nhân để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình tại Moneyveo, trừ trường hợp luật có quy định khác. Các đề nghị của Khách hàng phải được thực hiện bằng văn bản gửi đến Moneyveo.

  30. Quyền rút lại sự đồng ý

   Trường hợp Quý Khách hàng không tiếp tục đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, Khách hàng được quyền rút lại sự đồng ý bằng cách gửi văn bản đến Moneyveo, trừ trường hợp luật có quy định khác.

  31. Quyền cung cấp dữ liệu cá nhân

   Trong trường hợp cần thiết, Quý Khách hàng được quyền đề nghị Moneyveo hỗ trợ cung cấp dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác. Các đề nghị của Khách hàng phải được thực hiện bằng văn bản gửi đến Moneyveo.

  32. Quyền xóa dữ liệu

   Quý Khách hàng được quyền đề nghị Moneyveo xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Đề nghị của Quý Khách hàng phải được thực hiện bằng văn bản gửi đến Moneyveo.

  33. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

   Trừ trường hợp luật có quy định khác, Quý Khách hàng được được quyền đề nghị Moneyveo hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, đề nghị của Quý Khách hàng phải được thực hiện bằng văn bản gửi đến Moneyveo. Trong khả năng cho phép và phù hợp với quy định pháp luật, trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu hợp lệ của Quý Khách hàng, Moneyevo sẽ thực hiện các hành động hợp lý theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Moneyveo để hạn chế xử lý dữ liệu với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà Quý Khách hàng yêu cầu hạn chế.

  34. Quyền phản đối xử lý dữ liệu

   Trong trường hợp Quý Khách hàng có nhu cầu ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, Quý Khách hàng có quyền phản đối đến Moneyveo và/hoặc các Bên liên quan có xử lý dữ liệu cá nhân theo sự đồng ý của Quý Khách hàng, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc phản đối của Quý Khách hàng phải được thực hiện bằng văn bản gửi đến Moneyveo. Trong khả năng cho phép và phù hợp với quy định pháp luật, trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu hợp lệ của Quý Khách hàng, Moneyveo sẽ thực hiện các hành động hợp lý theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Moneyveo để thực hiện yêu cầu của Quý Khách hàng, trừ trường hợp luật có quy định khác

  35. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

   Quý Khách hàng có quyền khiếu nại bằng văn bản đến Moneyveo, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.

  36. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

   Quý Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp Moneyveo và Quý Khách hàng có các thỏa thuận về bồi thường theo các sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

  37. Quyền tự bảo vệ

   Quý Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định pháp luật liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

   4.2.         Nghĩa vụ của Quý Khách hàng: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Quý Khách hàng có các nghĩa vụ sau:

  38. Tự bảo vệ, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
  39. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
  40. Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân cho Moneyveo và/hoặc các Bên liên quan có xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng.
  41. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  42. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  43. Trường hợp Quý Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của cá nhân khác cho Moneyveo và/hoặc các Bên liên quan, Quý Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo chủ thể dữ liệu đó đồng ý về việc cung cấp của Quý Khách hàng và Moneyveo sẽ có đầy đủ quyền miễn trừ trong trường hợp này.

   Để làm rõ, trường hợp Quý Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin người phụ thuộc, người có liên quan theo quy định của pháp luật, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ, và/hoặc người giám hộ, người tham chiếu, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp,…) cho Moneyveo, Quý Khách hàng cam kết và chịu trách nhiệm rằng Quý Khách hàng đã có sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc xử lý thông tin và thông báo về việc Moneyveo là Bên xử lý dữ liệu theo các mục đích được nêu tại Thông báo này.

  44. Trường hợp Quý Khách hàng có văn bản rút lại sự đồng ý và/hoặc đề nghị Moneyveo xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng, thì Moneyveo có quyền hạn chế, ngừng, hủy bỏ cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng vì Moneyveo không có đầy đủ các thông tin, dữ liệu để thực hiện, cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng. Moneyveo không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với Quý Khách hàng trong trường hợp này.
  45. Không thực hiện khiếu nại, khiếu kiện Moneyveo đối với những nội dung được Moneyveo thực hiện theo đồng ý của Quý Khách hàng theo Thông báo này.

 

Thông tin liên hệ:

-          Liên hệ: 1800646475

-          Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đăng Nhập

Trang cá nhân