Terms of Use and Privacy

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ WEBSITE: www.moneyveo.vn

 PHẦN 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 Trang website của Moneyveo.vn (“Trang Web”) do CÔNG TY TNHH MONEYVEO VIỆT NAM quản lý và hoạt động hợp pháp, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316182035 lần đầu ngày 04 tháng 03 năm 2020 và Địa chỉ trụ sở chính tại số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi là “Moneyveo” hoặc “Công ty”).

 Người sử dụng trang Web và các dịch vụ trên trang Web (sau đây được gọi là “Bạn” hoặc “Khách hàng” hoặc “Ông / Bà.”) được giới thiệu và yêu cầu đọc, hiểu, đồng ý và bị ràng buộc bởi tất cả nội dung và các điều khoản được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ trên trang Web Moneyveo (sau đây được gọi là “Điều khoản và Điều kiện”), có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 theo các nội dung sau:


1. Thông qua việc truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trên Website, bạn xác nhận sự đồng ý của mình và chấp nhận tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Khi cung cấp thông tin và hình ảnh của bạn cho Moneyveo, bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng như cho phép Moneyveo và các đối tác (cá nhân hoặc tổ chức) sử dụng thông tin hoặc hình ảnh này để quảng cáo/bán sản phẩm hoặc dịch vụ của họ và/hoặc của Moneyveo thông qua các phương tiện trực tiếp hoặc gián tiếp (email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, bài viết). Đối tác của Moneyveo có thể là các cá nhân và tổ chức kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn, trong các lĩnh vực cho vay, tài chính, thu nợ, tín dụng-ngân hàng, dịch vụ pháp lý, phần mềm, công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

 

 2. Thông qua việc sử dụng trang Web, Khách hàng xác nhận rằng mình đáp ứng đủ điều kiện để giao dịch với Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo theo quy định của Moneyveo và của đối tác cũng như theo pháp luật Việt Nam hiện hành.


3. Moneyveo có toàn quyền thay đổi nội dung được đề cập trong các Điều khoản và Điều kiện này và Moneyveo sẽ đăng tải công khai các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi trên Trang web. Các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực sau năm (01) ngày kể từ ngày được đăng tải công khai trên Website.


4. Dịch vụ chính mà Moneyveo cung cấp là dịch vụ tư vấn, dịch vụ xử lý dữ liệu (sau đây gọi là “Dịch vụ”) dành cho khách hàng là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


5. Bằng cách điền vào mẫu in sẵn và gửi yêu cầu, tạo tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ của trang Web, bạn hiểu và xác nhận sự ràng buộc bằng thỏa thuận giữa bạn và Moneyveo/các đối tác của Moneyveo. Theo đó, bạn đồng ý để Moneyveo và các đối tác gửi thông tin và hình ảnh của bạn đến các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn. Đồng thời, bạn cũng đồng ý để Moneyveo và các đối tác liên hệ với bạn bằng cách sử dụng thông tin bạn đã cung cấp cho Moneyveo. Trong trường hợp không muốn tiếp tục nhận thông tin từ Moneyveo, bạn có quyền từ chối nhận thông tin từ Moneyveo bất cứ lúc nào bằng cách gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng của Moneyveo để trình bày yêu cầu của bạn.


6. Thông qua việc gửi và lưu thông tin, hồ sơ và hình ảnh của bạn trên trang Web Moneyveo, bạn cho phép Moneyveo lưu trữ và xử lý thông tin và hình ảnh đó để thực hiện các cuộc gọi trực tiếp, email và các phương tiện khác để thảo luận, cung cấp thông tin hoặc thông báo bất kỳ vấn đề nào liên quan đến yêu cầu của bạn. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ Moneyveo, bạn cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.


7. Moneyveo từ chối một cách rõ ràng tất cả các bảo đảm dù là trang Web và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào cung cấp bởi Moneyveo sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng, liên tục, kịp thời, có kết quả, không có lỗi, hoạt động/chức năng chính xác/không bị gián đoạn. Mặc dù việc xây dựng thông tin và tài liệu trên trang Web này đã được thực hiện một cách tối ưu nhất, Moneyveo không bảo đảm hay đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính không vi phạm, tính bảo mật, độ chính xác, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác của thông tin, tài liệu được cung cấp cho Khách hàng "tại thời điểm" truy cập trang Web.


PHẦN 2: QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Bằng cách chọn “Tôi đã đọc kỹ và đồng ý” với “Điều khoản và Điều kiện” này cùng với việc xác minh mã OTP hợp lệ gửi đến số điện thoại, địa chỉ email thông qua cuộc gọi đến số điện thoại di động đã đăng ký của Khách hàng, Khách hàng SẼ đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng mình đã yêu cầu thực hiện một giao dịch điện tử và/hoặc sử dụng các dịch vụ do Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ tư vấn của Moneyveo và các đối tác của Moneyveo như Đối tác cho vay, Đối tác thu nợ) (“Yêu cầu dịch vụ”), theo đó, Khách hàng xác nhận rằng mình có đã đọc kỹ, hiểu rõ, đồng ý và bị ràng buộc bởi các quy định sau:


1. Các hợp đồng được ký kết giữa Khách hàng và các bên (bao gồm, nhưng không giới hạn tại Công ty và/hoặc đối tác của Công ty như được mô tả trong Mục 3 dưới đây) sẽ có hiệu lực đầy đủ kể từ thời điểm Công ty hoặc đối tác của Công ty (tùy theo hợp đồng) đồng ý với yêu cầu của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách gửi thông báo cho Khách hàng (như được định nghĩa trong Mục 3 bên dưới) qua tin nhắn SMS đến số điện thoại hoặc email đã đăng ký của Khách hàng để xác nhận Yêu cầu dịch vụ đã được chấp nhận. Khoản vay sẽ được giải ngân cho Khách hàng khi Moneyveo và/hoặc các đối tác cho vay của Moneyveo nhận được Yêu cầu dịch vụ theo cách thức được mô tả ở trên. Bằng việc giao kết hợp đồng theo điều khoản này, Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu, đồng ý và sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi hợp đồng này cũng như tất cả nội dung và hình thức được nêu trong các tài liệu mà Moneyveo và/hoặc Moneyveo gửi cho Khách hàng đối tác thông qua Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch.


2. Khách hàng có quyền hoàn trả khoản vay sớm hơn thời hạn sử dụng quy định trong hợp đồng nhưng Khách hàng phải thanh toán đầy đủ khoản vay gốc, lãi phát sinh cho toàn bộ thời hạn và toàn bộ phí quy định trong hợp đồng dịch vụ.


3. Để đạt được yêu cầu của các Điều khoản và Điều kiện này, “Thông báo cho Khách hàng” có nghĩa là thông báo/phê duyệt/xác nhận (tùy từng trường hợp) đối với một số nội dung liên quan đến Điều khoản Điều kiện này được gửi từ Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo đến Khách hàng qua tin nhắn SMS từ Moneyveo và/hoặc tin nhắn từ Moneyveo vào địa chỉ email của Khách hàng và/hoặc các cuộc gọi điện thoại trực tiếp từ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số 1800646475 (hoặc các số điện thoại khác có sẵn có thể được Moneyveo cập nhật trên trang Web theo thời gian) (“Trung tâm Dịch vụ Khách hàng”) đến số điện thoại di động  của Khách hàng đã đăng ký trên trang Web (“Số Điện thoại đã đăng ký”) và/hoặc gửi email tới địa chỉ email của Khách hàng đã đăng ký tại trang Web (“Email đã đăng ký”) và/hoặc hình thức khác theo thỏa thuận giữa Moneyveo và Khách hàng.


4. Khách hàng sẽ chính thức xác nhận phương thức đăng ký giao dịch để nhận/gửi các giấy tờ liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo, bao gồm nhưng không giới hạn cuộc gọi điện thoại, gửi thư, tin nhắn SMS, email, thông báo được gửi đến tài khoản của Khách hàng đã đăng ký tại trang Web khi Khách hàng đăng nhập và sử dụng tài khoản này (“Phương thức Đăng ký Giao dịch”) theo thông tin mà Khách hàng cung cấp.


5. Khách hàng sẽ đồng ý sử dụng Mật khẩu dùng một lần (“OTP”) được cung cấp bởi hệ thống của Moneyveo và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Moneyveo cho Khách hàng để xác minh thông tin liên quan có thể được sử dụng như một trong những cách để nhận dạng Khách hàng. Moneyveo và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc các đối tác của Moneyveo sẽ gửi OTP qua tin nhắn SMS, email (OTP EMAILSMS) đến số điện thoại, địa chỉ email, cuộc gọi đến số điện thoại di động của Khách hàng đã đăng ký với Moneyveo và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Moneyveo. Moneyveo và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc các đối tác của Moneyveo từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu Moneyveo và/hoặc các đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Moneyveo sử dụng OTP này theo Phương thức Đăng ký Giao dịch và Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất phát sinh nào.


6. Theo đó, Thông báo sẽ gửi cho cho Khách hàng hoặc bất kỳ thông báo nào khác do Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo gửi cho Khách hàng liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng hoặc các giao dịch liên quan với Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo bằng Phương thức Đăng ký Giao dịch sẽ được coi là đã được gửi cho Khách hàng kể từ thời điểm Moneyveo gọi điện/tin nhắn SMS/email và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc các đối tác của Moneyveo được chấp nhận/gửi đến cho Khách hàng.


7. Thông qua việc sử dụng phương thức giao dịch này, Khách hàng xác nhận và đảm bảo rằng: (i) Tất cả thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo là (a) thuộc sở hữu, dưới sự kiểm soát và sở hữu của Khách hàng (b) có tính chính xác và trung thực về mọi mặt và không có thông tin nào bị che giấu hoặc sai lệch. Khách hàng hoàn toàn nhận thức được mọi rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ sai sót, bảo mật/quyền riêng tư, hành vi sai trái và/hoặc gian lận khi lựa chọn Phương thức Đăng ký Giao dịch mà Khách hàng đã đăng ký để nhận/gửi các giấy tờ giao dịch liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo cũng như việc thực hiện các hợp đồng với Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo; (ii) Việc nhận/gửi tài liệu cho Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo bằng Phương thức Đăng ký Giao dịch theo thông tin do Khách hàng cung cấp là ràng buộc và có giá trị pháp lý bất kể Moneyveo và / hoặc các đối tác của Moneyveo có giữ các giấy tờ gốc hay không; (iii) Tuân thủ vô điều kiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng/thỏa thuận đã ký với Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo trong trường hợp đối tác cho vay đã giải ngân cho Khách hàng theo thỏa thuận; (iv) Cung cấp cho Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo các giấy tờ giao dịch gốc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ cũng như việc thực hiện các Hợp đồng với Moneyveo và/hoặc các đối tác cho vay và/hoặc các đối tác của Moneyveo theo yêu cầu. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc không nhất quán nào giữa các tài liệu gốc và các tài liệu mà Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo đã nhận trước đó theo Phương thức Đăng ký Giao dịch, các tài liệu mà Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo đã nhận trước đó theo Giao dịch Phương thức Đăng ký sẽ được ưu tiên áp dụng và Khách hàng phải hoàn thành các điều chỉnh và bổ sung cần thiết.


PHẦN 3: HỢP ĐỒNG

Các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng/thỏa thuận được nêu dưới đây cùng với (i) yêu cầu của Khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ do Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo cung cấp và (ii) chấp nhận dịch vụ do Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo cung cấp và (iii) các thỏa thuận giữa Moneyveo và Khách hàng theo Phương thức Đăng ký Giao dịch, sẽ tạo thành một Hợp đồng hoàn chỉnh, theo đó Khách hàng và Moneyveo hoặc các đối tác của Moneyveo sẽ bị ràng buộc. Hợp đồng hoàn chỉnh sẽ được gửi đến Khách hàng qua số điện thoại và/hoặc Email đã đăng ký của họ trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ làm việc kể từ khi Moneyveo và/hoặc các đối tác của Moneyveo chấp thuận yêu cầu của Khách hàng để cung cấp dịch vụ theo Phương thức Đăng ký Giao dịch, theo đó, Khách hàng đồng ý rằng, trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ làm việc kể từ khi nhận được Hợp đồng theo Phương thức đã nêu và Khách hàng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào đối với Hợp đồng, Khách hàng từ bỏ quyền có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc ký kết Hợp đồng theo Phương thức này.

Hợp đồng vay cầm cố: Bảng mẫu

Hợp đồng dịch vụ: Bảng mẫu

Hợp Đồng gửi giữ tài sản: Bảng mẫu


PHẦN 4:  DỊCH VỤ DO MONEYVEO CUNG CẤP

Moneyveo cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ chính là dịch vụ tư vấn, dịch vụ xử lý dữ liệu trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu vay cầm cố do các đối tác của Moneyveo cung cấp. Bằng cách đăng ký trên Trang web, Khách hàng đang đưa ra yêu cầu hoặc đề nghị sử dụng các dịch vụ do Moneyveo cung cấp và cấp một khoản vay cung cấp từ các đối tác của Moneyveo phải tuân theo các quy tắc sau:


1. Moneyveo là nền tảng công nghệ tạo ra các nguồn khách hàng đang cần vốn. Vì không phải là bên cho vay, không quyết định cho vay nên Moneyveo không có cam kết cho vay đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Các dịch vụ của Moneyveo đang tư vấn các đặc điểm và bản chất, thủ tục, ứng dụng và các điều kiện cũng như các thủ tục liên quan khác của các dịch vụ cho vay, xử lý và phân tích mà Khách hàng đã đăng ký sử dụng tại trang Web. Theo đó, nếu Khách hàng không được các đối tác cho vay giải ngân thành công, Khách hàng sẽ không phải trả phí dịch vụ, khoản phí này sẽ được quy định trong hợp đồng dịch vụ ký kết giữa Khách hàng và Moneyveo.


2. Bằng cách gửi yêu cầu đăng ký, bạn cho phép Moneyveo và các đối tác cho vay của Moneyveo xác minh tính chính xác và xác thực của thông tin bạn đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hay nhờ sự hỗ trợ của các bên thứ ba. Cụ thể, bạn cho phép đối tác cho vay xác minh tình trạng việc làm của mình bằng cách liên hệ với tổ chức mà bạn đã hoặc hiện đang làm việc cũng như kiểm tra mọi thông tin cá nhân hoặc thu nhập mà bạn đã cung cấp.


3. Bất kỳ yêu cầu nào bạn thực hiện với Moneyveo, trực tiếp hoặc điền vào bảng mẫu trực tuyến, KHÔNG phải là đề nghị khoản vay với một tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính hoặc bên cho vay. Đây chỉ là hoạt động thu thập thông tin về nhu cầu của bạn mà Moneyveo có thể hỗ trợ kết nối khách hàng với đối tác cho vay và khoản vay phù hợp. Sau đó, bạn có thể phải cung cấp một số thông tin và tài liệu bổ sung cho đối tác cho vay để hoàn tất hồ sơ vay.


4. Việc Khách hàng sử dụng dịch vụ Đăng ký trên trang web Moneyveo không phải là yếu tố tạo nên việc ký kết Hợp đồng với Moneyveo hoặc đối tác cho vay. Việc phát hành khoản vay sẽ tùy thuộc vào sự chấp thuận của Bên cho vay đối với yêu cầu của Khách hàng. Trong thời gian thẩm định, bên cho vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cho Bạn (hoặc người đồng vay) vay tiền hoặc cho Bạn vay số tiền khác với số tiền được yêu cầu.


5. Moneyveo không phải là đại lý (bên đại diện) của bạn. Bạn nên dựa vào sự hiểu biết và nhận định của bản thân để quyết định lựa chọn sản phẩm vay phù hợp với hoàn cảnh cá nhân hoặc tổ chức của bạn. Đối tác cho vay và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các dịch vụ/sản phẩm cung cấp cho bạn. Moneyveo không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của các đơn vị đó.


6. Thông tin (dữ liệu) mà bạn cung cấp cho Moneyveo là thông tin sơ bộ (đánh giá ban đầu) để chúng tôi có thể giới thiệu cho bạn những lựa chọn tài chính phù hợp nhất với bạn. Thông tin này không phải là yếu tố tạo nên bất kỳ quyết định phê duyệt hoặc cho vay tạm thời (hoặc bất kỳ khái niệm tương tự). Moneyveo không đảm bảo khoản vay thành công từ bất kỳ đối tác cho vay nào khác. Quy trình và tiêu chí phê duyệt khoản vay sẽ do các đối tác cho vay quy định.


7. Ngoài ra, Moneyveo không đảm bảo rằng các điều kiện cho vay và lãi suất mà các đối tác cho vay đưa ra là tốt nhất hoặc thấp nhất trên thị trường. Các đề nghị cho vay, các quyết định tạm thời của bên cho vay phụ thuộc vào sự thay đổi của thị trường liên quan trong từng thời kỳ. Lãi suất và phí mà bên cho vay đưa ra có thể cao hoặc thấp tùy thuộc vào các yếu tố trong hồ sơ của bạn như tài sản cầm cố, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, tỷ lệ nợ trên thu nhập, số tiền vay nợ. Để thực hiện các dịch vụ, Moneyveo và các đối tác cho vay có thể yêu cầu bạn và người đồng vay của bạn cung cấp họ tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân quan trọng khác để chuẩn bị khoản vay hoặc hồ sơ khoản vay liên quan của bạn.


8. Khách hàng đồng ý và cho phép Moneyveo và chủ sở hữu/quản trị viên của trang Web chuyển giao và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin và/hoặc hình ảnh nào liên quan đến Khách hàng được cung cấp khi Đăng ký trên Trang web và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này và/hoặc khác tài liệu bảo hành vào bất kỳ thời điểm nào mà Moneyveo theo quyết định riêng của mình, đánh giá là hợp lý và cần thiết mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng các thông tin và hình ảnh trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền và lưu trữ bởi Moneyveo, các đối tác của Moneyveo, các công ty mẹ, chi nhánh, công ty con và các thành viên khác của Moneyveo (dù trong hay ngoài Việt Nam) và/hoặc trao đổi với tất cả các bên theo quyết định của Moneyveo là cần thiết trong phạm vi luật pháp cho phép. Tất cả các hành động này sẽ được thực hiện mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng. Khách hàng hoàn toàn đồng ý với các hoạt động đó và xác nhận rằng không cần thêm sự chấp thuận nào từ phía Khách hàng.


PHẦN 5: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Dữ liệu cá nhân và thông tin mà Bạn cung cấp cho Moneyveo trong quá trình đăng ký dịch vụ trên trang Web cũng như dữ liệu di động mà Bạn đồng ý để Moneyveo thu thập sẽ được xử lý và bảo mật theo yêu cầu của pháp luật và Chính sách Bảo mật của chúng tôi (“Chính sách”).

 

 

 

 

 

 

Log in

Personal Account